Напрям підготовки 6.030601 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Галузь знань: 0306 Менеджмент та адміністрування
Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту
Узагальнений об’єкт діяльності: Первинний рівень управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в організаціях
Діючий нормативний документ: Галузевий стандарт вищої освіти України із галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування», затверджений Наказом МОН України № 79 від 09.02.2009 року
Форми навчання: Денна, заочна
Термін підготовки бакалавра: 4 роки