Напрям підготовки 6.010203 «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

Галузь знань: 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»
Напрям підготовки: 6.010203 «Здоров’я людини»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Кваліфікація: фахівець з фізичної реабілітації, вчитель з фізичного виховання
Узагальнений об’єкт діяльності: Операційні системи і процеси у сфері збереження та зміцнення здоров’я людини
Діючий нормативний документ: Галузевий стандарт вищої освіти України із галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», затверджений Наказом МОН України № 618 від 28.05.2013 року
Форми навчання: Денна, заочна
Термін підготовки бакалавра: 4 роки