Напрям підготовки 6.130102 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Спеціальність 8.13010201 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Галузь знань: 1301 Соціальне забезпечення
Напрям підготовки: 6.130102 «Соціальна робота»
Спеціальність: 8.13010201 «Соціальна робота»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр, магістр
Кваліфікація: Бакалавр із соціальної роботи
Кваліфікація (для ОКР - магістр): Магістр з соціальної роботи
Узагальнений об’єкт діяльності: Соціальна сфера в цілому; спеціалізовані державні і недержавні структури, різні форми життєдіяльності людини у відповідних соціокультурних, регіональних і національних умовах, а також різні соціальні вікові, статеві, релігійні і етнічні групи, окремі особи, які потребують соціальної допомоги і захисту
Діючий нормативний документ: Галузевий стандарт вищої освіти України із галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота», затверджений Наказом МОН України 11.05.2009 року
Форми навчання: Денна, заочна
Форми навчання (для ОКР – магістр): Денна
Термін підготовки бакалавра: 4 роки
Термін підготовки магістра: 1,5 роки