Ми переїхали!!!! Адреса: вул. Вільський Шлях, 18. За детальною інформацією звертайтесь за тел. 0503172270


Кафедра менеджменту та туризму

Кафедра менеджменту та туризму є випусковою кафедрою для спеціальностей 073 «Менеджмент» та 242 «Туризм». Кафедра була створена у 2017 році шляхом реорганізації кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та об’єднання її з кафедрою туризму. Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Карпенко Сергій Володимирович.

Склад кафедри менеджменту та туризму:Карпенко Сергій Володимирович

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Бабенко Крістіна Євгеніївна

доктор економічних наук, професор
Магась В’ячеслав Олегович

Кандидат історичних наук, професор
Шафранова Катерина Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент
Кулик Леонід Прокопійович

Кандидат технічних наук, доцент
Костюшко Юрій Олексійович

Кандидат педагогічних наук, доцент
Мулярчук Галина Олександрівна

Старший викладач
Яковець Ольга Петрівна

Старший викладач
Дивинська Юлія Анатоліївна

Асистент
Зінчук Тетяна Вікторівна

АсистентПідготовка фахівців зі спеціальності 242 «Туризм»

Підготовка фахівців з даної спеціальності розпочато в 2015 році. Туризм став невід’ємною частиною існування суспільства в ХХІ столітті. Його внесок у економічне, соціальне та культурне життя суспільства складно переоцінити. Зі стрімким розвитком туризму як в світі, так і в Україні, ринок праці ставить все більші і більші вимоги до фахівців. Сучасність вимагає працівників, що не просто мають спеціальну освіту, а працівників компетентних, здатних приймати професійні рішення, здатних розв'язувати типові і нетипові проблеми, тим самим забезпечуючи високу якість обслуговування та задоволення потреб споживачів. Туризм – явище багатогранне, яке включає знання історії, географії, економіки, філософії, релігієзнавства, етики, естетики, культурології тощо. Студентам необхідно засвоювати значний обсяг навчального матеріалу, щоб стати справжніми фахівцями у своїй галузі. Протягом періоду навчання студенти спеціальності вивчають наступні дисципліни:

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Обов'язкові компоненти освітньої програми: Україна в контексті світового розвитку. Українська мова (за професійним спрямуванням). Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Фізичне виховання. Екологія та екологічна етика. Інформаційні технології. Основи наукових досліджень. Філософія. Інвалідність і суспільство. Географія туризму. Основи туризмознавства. Організація туристичної діяльності. Ділова іноземна мова.

1.2. Вибіркові компоненти освітньої програми: Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку.

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов'язкові компоненти освітньої програми: Охорона праці в галузі. Інформаційні технології в галузі (Правові інформаційні системи). Історія туризму. Статистика в туризмі. Менеджмент та маркетинг в туризмі. Готельно-ресторанний бізнес. Спеціалізований туризм (інклюзивний (соціально-реабілітаційний), спортивний). Спеціалізований туризм (винно-гастрономічний, екологічний). Світова художня культура. Активний туризм і безпека туристичної діяльності. Музеєзнавство. Основи туризму і орієнтування. Туристичне країнознавство. Міжнародний туризм. Туристсько-рекреаційні комплекси світу. Ринок туристичних послуг. Еристика. Туристичне краєзнавство. Організація анімаційної діяльності. Планування та організація туристичного бізнесу. Валеологія, рекреалогія та санаторно-курортне лікування. Сучасні інформаційні системи в туризмі.

Бакалаври з туризму можуть працювати у сфері внутрішнього міжнародного туризму на посаді директора, топ-менеджера, бути організаторами туризму з напрямів пізнавального, лікувального, спортивного (кінного, пішохідного, водного, велосипедного), екологічного і зеленого туризму, аніматорами, гідами-екскурсоводами, працівниками рецепшн та гест-рілейшн, трансферменами, спеціалістами з екстремального, гірськолижного та інших видів туризму, маркетологами та керівниками маркетингових відділів туристичних фірм (туроператорів та турагенцій), керівниками рекламних служб і відділів в рамках туристичних фірм, керівниками різноманітних відділів туристичного комплексу, тощо. Випускники можуть обіймати такі первинні посади: Фахівець з туристичного обслуговування. Організатор подорожей (екскурсій). Екскурсовод. Фахівець із організації дозвілля. Фахівець з розвитку сільського туризму. Фахівець із конференц-сервісу. Фахівець із спеціалізованого обслуговування. Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму). Фахівець із туристичної безпеки. Інструктор-методист з туризму. Інші технічні фахівці в галузі управління. Інспектор з туризму. Серед напрямів застосування професійних знань, які здобувають майбутні фахівці з туризму, можна назвати такі: організаційна та управлінська, аналітична, консультативна, педагогічна, сертифікаційна та ліцензійна роботи тощо. Під час навчання студенти проходять ознайомчу, навчальну, технологічну та виробничу практики. Інститутом укладено більше п’ятнадцяти договорів про спільну діяльність із провідними туристичними агентствами, готельними, ресторанними та розважальними комплексами міста Житомира, Житомирської області та іншими регіонами України. При кафедрі працює студентське наукове об’єднання «Турист-краєзнавець». Для організації навчального процесу в інституті обладнано дві лабораторії комп’ютерної техніки. Для кожної спеціальності обладнані спеціалізовані кабінети-лабораторії, зокрема, для напряму підготовки «Туризм» обладнано кабінет Туристичного країнознавства. При підготовці фахівців особлива увага приділяється вивченню основ організації туризму, готельного і ресторанного господарства, правового регулювання туристичної діяльності, маркетингу, менеджменту, економіки, а також світової культури, краєзнавства, країнознавства тощо. Безперечно, фахівець із туризму не може обійтися без знання кількох іноземних мов (щонайменше двох). Особисті якості, якими володіє фахівець у галузі туризму: позитивне сприйняття оточуючого світу, внутрішня культура, комунікабельність, наполегливість, урівноваженість, стресостійкість, дисциплінованість, ерудованість, орієнтованість на результат. Він повинен бути активним, допитливим, відкритим до нової інформації, мати гарну пам'ять. Варто зазначити, що в роботі спеціаліста з туризму важливими є ораторські здібності та вміння слухати. Далеко не завжди люди приходять до туристичної агенції з готовою відповіддю на питання: куди поїхати відпочити? Спеціаліст має бути спостережливим, приділяти належну увагу кожному відвідувачу, щоб «прочитати» його мрії і сподівання та безпомилково прив’язати їх до конкретної точки на карті світу.

Підготовка фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Підготовка фахівців з даної спеціальності розпочато в 1999 році. Менеджери – це керівні працівники, які займаються організацією діяльності підприємства для досягнення поставлених цілей (наприклад, отримання прибутку). Менеджери працюють на посадах, що входять в апарат управління. Менеджмент як процес управління передбачає виконання певних функцій: прогнозування, постановка цілей і планування, створення організаційних структур і визначення обов'язків співробітників, керівництво, координація, стимулювання (мотивація) діяльності, контроль і аналіз. Діяльність менеджерів включає обробку, узагальнення та аналіз великих обсягів різноманітної інформації, а також прийняття на її основі управлінських рішень. Протягом періоду навчання студенти спеціальності вивчають наступні дисципліни:

1. Цикл загальної підготовки

1.1. . Обов'язкові компоненти освітньої програми: Україна в контексті світового розвитку. Українська мова (за професійним спрямуванням). Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Фізичне виховання. Екологія та екологічна етика. Інформаційні технології. Основи наукових досліджень. Філософія. Інвалідність і суспільство. Політична економія. Математика для економістів (вища математика). Теорія ймовірності та математична статистика. Економетрика. Оптимізаційні методи і моделі.

1.2. Вибіркові компоненти освітньої програми: Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку.

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов'язкові компоненти освітньої програми: Охорона праці в галузі. Інформаційні технології в менеджменті. Вступ до спеціальності. Макроекономіка. Мікроекономіка. Податкова система. Аудит. Бухгалтерський облік (загальна теорія). Фінанси, гроші та кредит. Економіка підприємства. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Теорія організацій. Маркетинг. Менеджмент. Міжнародна економіка. Операційний менеджмент. Управління персоналом. Самоменеджмент. Регіональна економіка. Статистика. Управління інноваціями. Страхування. Стратегічне управління. Адміністративний менеджмент.

2.2. Вибіркові компоненти освітньої програми: Економічний аналіз. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Організація праці менеджера. Менеджмент у соціальній сфері. Аналіз господарської діяльності. Інвестування. Соціально-економічні аспекти розвитку культури. Товарознавство. Фінанси підприємств. Державне регулювання економіки. Логістика. Основи підприємництва. Міжнародна економічна інтеграція. Організація виробництва. Управління природокористуванням. Економіка природокористуванням. Міжнародні стандарти менеджменту. Корпоративна культура. Рекламний менеджмент. Маркетингова товарно-інноваційна політика. Міжнародні фінанси. Контролінг. Управління якістю. Бакалавр з менеджменту може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт, які є складовими класифікаційних угруповань, що потребують базової вищої освіти та відповідають кваліфікації за дипломом бакалавра. Бакалавр з менеджменту може обіймати інші первинні посади за професійними назвами робіт, що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об’єкта діяльності. Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: апарат управління підприємств та організацій; консультаційні центри; консалтингові організації; структури центральних державних і регіональних органів управління; фінансово-кредитні установи; науково-виробничо-технічні комплекси; фінансово-промислові групи; зовнішньоекономічні відділи підприємств; технопарки.

Фахові компетентності та результати навчання бакалавра з менеджменту:

1. Адміністративна функція: здатність надавати обґрунтовані пропозиції щодо формування та розроблення загальнодержавної та регіональної політики; здатність здійснювати процес розвитку та стимулювання (мотивування) персоналу і уміння продемонструвати знання з теоретичних в державної та регіональної політики в процесі; здатність здійснювати організаційне проектування; уміння ефективно організувати групову роботу на основі знань процесів групової динаміки та принципів формування команди; здатність прогнозувати та планувати цілі діяльності організації та підрозділів; здатність розробляти системи стратегічного, поточного (тактичного) та оперативного контролю діяльності; здатність здійснювати контроль за виконанням рішень та забезпечення виконавчої дисципліни з питань охорони праці, техніки безпеки та екологічної безпеки в організації.

2. Інформаційно-аналітична функція: здатність оцінювати вплив макроекономічного середовища на функціонування організацій та органів влади; здатність розуміти економічні основи функціонування організації для збору інформації з метою прийняття рішень, планування діяльності та контролю; здатність збирати та обробляти первинну інформацію, виявляти загальні тенденції розвитку організації; здатність оцінювати результати фінансово-економічної діяльності; здатність здійснювати аналізування операційної та інвестиційної діяльності організації, використовувати результати для підготовки управлінських рішень.

3. Підприємницька функція: уміння знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідею; здатність розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямів діяльності, продукції (товарів, послуг); здатність демонструвати та застосувати знання з теорії держави і права, основ цивільного, господарського, трудового та інших галузей права; уміння демонструвати знання та уміння здійснювати управлінські функції на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства; здатність здійснювати маркетингові дослідження для розробки та реалізації маркетингової політики, організації та контролю маркетингової діяльності; здатність проведення рекламних кампаній, презентацій, включаючи роботу на спеціалізованих виставках; здатність організовувати і контролювати виконання виробничої програми. Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з контактними аудиторіями. Під час навчання студенти проходять ознайомчу, навчальну, технологічну та виробничу практики. Інститутом укладено більше двадцяти договорів про спільну діяльність із провідними підприємствами та установами міста Житомира та області, які здійснюють зовнішньоекономічну та інвестиційну діяльність. При кафедрі функціонує студентське наукове товариство «Топ-менеджер», в рамках якого досліджуються актуальні економічні проблеми сьогодення, основні вектори економічного розвитку України, студенти складають бізнес-плани та програми розвитку підприємств, установ, регіону. Для організації навчального процесу в інституті обладнано дві лабораторії комп’ютерної техніки. Для кожної спеціальності обладнані спеціалізовані кабінети-лабораторії, зокрема, для напряму підготовки «Менеджмент» обладнано кабінет Менеджменту. Для студентів створені всі умови для отримання якісної освіти та всебічного гармонійного розвитку.