Кафедра "Менеджменту зовнішьоекономічної діяльності"

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності є самостійною кафедрою з 1999 року, з цього ж року вона є випускною кафедрою спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У 1999 році був здійснений набір студентів на І курс денної та заочної форми навчання. Контингент студентів був сформований з випускників шкіл м. Житомира, Житомирської області та регіонів, розташованих поблизу, ВНЗ І рівня акредитації, практичних працівників підприємств та організацій. Кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Шафранова Катерина Володимирівна.

Організацію та підготовку навчального процесу на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності забезпечують 7 науково-педагогічних працівників, з них: 1 доктор економічних наук, 2 кандидати економічних наук, доценти, 1 кандидат технічних наук, доцент, 1 Заслужений економіст України, доцент та 2 асистенти, магістри (продовжують навчання в аспірантурі). Викладачами кафедри використовуються принципи загальної педагогіки та новітні технології навчання: комп'ютерні технології, інтерактивні технології навчання, дійові прийоми колективної роботи, ділові та ситуаційні вправи та кейси.

Протягом періоду навчання студенти спеціальності вивчають дисципліни:

1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін:

 • Філософія
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Англійська мова
 • Психологія
 • Соціологія
 • Політологія
 • Основи ораторського мистецтва
 • Інвалідність і суспільство
 • Німецька мова
 • Логіка
 • Етика, естетика
 • Релігієзнавство

2. Цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки:

 • Вища та прикладна математика
 • Статистика
 • Інформаційні системи та технології
 • Економічна теорія
 • Економетрія
 • Теорія економічного аналізу
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Світова економіка
 • Екологія
 • Розміщення продуктивних сил

3. Цикл дисциплін загально-професійної та професійно-практичної підготовки:

 • Державне та регіональне управління
 • Менеджмент і адміністрування
 • Право
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Економіка і фінанси підприємств
 • Облік і аудит
 • Маркетинг
 • Логістика
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
 • Міжнародні економічні відносини
 • Основи охорони праці
 • Безпека життєдіяльності
 • Організація експортно-імпортної діяльності
 • Біржі в системі світової торгівлі.
 • Бухгалтерський облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 • Реклама і рекламна діяльність
 • Управління ризиками
 • Зовнішньоекономічні зв'язки України
 • Іноземна мова (додатковий курс)
 • Комунікації в менеджменті
 • Основи ділового протоколу
 • Митна справа
 • Страхування
 • Інвестування
 • Міжнародний менеджмент
 • Основи підприємництва
 • Контролінг
 • Інноваційний менеджмент
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Патентно-ліцензійна діяльність в світовому господарстві
 • Бізнес - планування на підприємстві
 • Історія розвитку зовнішньоекономічної діяльності
 • Управління проектами
 • Міжнародний бізнес
 • Управління якістю

Бакалавр з менеджменту здатний виконувати професійну роботу за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (КП). Бакалавр з менеджменту може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт, які є складовими класифікаційних угруповань, що потребують базової вищої освіти та відповідають кваліфікації за дипломом бакалавра. Бакалавр з менеджменту може обіймати інші первинні посади за професійними назвами робіт, що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об’єкта діяльності. Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • менеджер з питань комерційної діяльності та управління;
 • менеджер із зовнішньоекономічних зв'язків;
 • менеджер з персоналу;
 • керівник функціональних підрозділів;
 • помічник керівника підрозділів;
 • експерт з зовнішньоекономічних питань;
 • аналітик міжнародних ринків;
 • інспектор митний;
 • інспектор з експорту;

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • апарат управління підприємств та організацій;
 • консультаційні центри;
 • консалтингові організації;
 • структури центральних державних і регіональних органів управління;
 • фінансово-кредитні установи;
 • науково-виробничо-технічні комплекси;
 • фінансово-промислові групи;
 • зовнішньоекономічні відділи підприємств;
 • технопарки.

Фахові компетентності та результати навчання бакалавра з менеджменту:

1. Адміністративна функція:

 • здатність надавати обґрунтовані пропозиції щодо формування та розроблення загальнодержавної та регіональної політики;
 • здатність здійснювати процес розвитку та стимулювання (мотивування) персоналу і уміння продемонструвати знання з теоретичних в державної та регіональної політики в процесі;
 • здатність здійснювати організаційне проектування;
 • уміння ефективно організувати групову роботу на основі знань процесів групової динаміки та принципів формування команди;
 • здатність прогнозувати та планувати цілі діяльності організації та підрозділів;
 • здатність розробляти системи стратегічного, поточного (тактичного) та оперативного контролю діяльності;
 • здатність здійснювати контроль за виконанням рішень та забезпечення виконавчої дисципліни з питань охорони праці, техніки безпеки та екологічної безпеки в організації.

2. Інформаційно-аналітична функція:

 • здатність оцінювати вплив макроекономічного середовища на функціонування організацій та органів влади;
 • здатність розуміти економічні основи функціонування організації для збору інформації з метою прийняття рішень, планування діяльності та контролю;
 • здатність збирати та обробляти первинну інформацію, виявляти загальні тенденції розвитку організації;
 • здатність оцінювати результати фінансово-економічної діяльності;
 • здатність здійснювати аналізування операційної та інвестиційної діяльності організації, використовувати результати для підготовки управлінських рішень.

3. Підприємницька функція:

 • уміння знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідею;
 • здатність розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямів діяльності, продукції (товарів, послуг);
 • здатність демонструвати та застосувати знання з теорії держави і права, основ цивільного, господарського, трудового та інших галузей права;
 • уміння демонструвати знання та уміння здійснювати управлінські функції на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства;
 • здатність здійснювати маркетингові дослідження для розробки та реалізації маркетингової політики, організації та контролю маркетингової діяльності;
 • здатність проведення рекламних кампаній, презентацій, включаючи роботу на спеціалізованих виставках;
 • здатність організовувати і контролювати виконання виробничої програми. Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з контактними аудиторіями.

Під час навчання студенти проходять навчальну, виробничу практики та виробничу практику за фахом. Інститутом укладено більше двадцяти договорів про спільну діяльність із провідними підприємствами та установами міста Житомира та області, які здійснюють зовнішньоекономічну та інвестиційну діяльність.

Менеджери - це керівні працівники, які займаються організацією діяльності підприємства для досягнення поставлених цілей (наприклад, отримання прибутку). Менеджери працюють на посадах, що входять в апарат управління. Менеджмент як процес управління передбачає виконання певних функцій: прогнозування, постановка цілей і планування, створення організаційних структур і визначення обов'язків співробітників, керівництво, координація, стимулювання (мотивація) діяльності, контроль і аналіз. Діяльність менеджерів включає обробку, узагальнення та аналіз великих обсягів різноманітної інформації, а також прийняття на її основі управлінських рішень.

При кафедрі функціонує студентське наукове товариство «Топ-менеджер», в рамках якого досліджуються актуальні економічні проблеми сьогодення, основні вектори економічного розвитку України, студенти складають бізнес-плани та програми розвитку підприємств, установ, регіону. Для організації навчального процесу в інституті обладнано дві лабораторії комп’ютерної техніки. Для кожної спеціальності обладнані спеціалізовані кабінети-лабораторії, зокрема, для напряму підготовки «Менеджмент» обладнано кабінет Менеджменту. Для студентів створені всі умови для отримання якісної освіти та всебічного гармонійного розвитку.